ร่วมงานกับเรา

หน้าหลัก»ร่วมงานกับเรา

CAREER

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์

ลักษณะการทำงาน        
1. รับสมัครเป็นพนักงานประจำ (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย )
2. ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
3. บริษัทมีรายชื่อ และฐานข้อมูลของลูกค้า สำหรับใช้ในการติดต่อให้ (ไม่ต้องหาข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง)
4. ทำงานประจำที่ออฟฟิศ ( ไม่ต้องเดินทางไปพบลูกค้าข้างนอก )
5. ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น. ( หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน )
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)

Read More

Telesales supervisor

ลักษณะการทำงาน :      
บริหาร Telesales ตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales
บริหารจัดการเรื่องการสื่อส่ารของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Scrip ที่ถูกต้องและเหมาะสม
บริหารทีมงานขายให้มียอดขายและการทำงานเป็นทีมอย่างมีรประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ยอดขาย, ปัญหา และแนวทางแก้ไขพร้อมนำเสนอต่อที่ประชุม

 
 
 

Read More

Sale Clinic

 
ลักษณะการทำงาน        
- วิเคราะห์ปัญหาของพนักงานขายและหาแนวทางแก้ไข
- Monitor and Coaching เพื่อพัฒนาพนักงานขาย(ลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับ Trainer)
 

 
 
 
 

Read More

Trainer

ลักษณะการทำงาน   
1.รับผิดชอบการประสานงานกับทีม Sales เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย
2.รับผิดชอบงานฝึกอบรม Orientation พื้นฐานธุรกิจ Broker ประกันภัยรถยนต์ ที่ทางบริษัทฯ ให้บริการ
3.รับผิดชอบกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

Read More

Sale Support


ลักษณะการทำงาน        
- จัดทำงานด้านเอกสาร เช่น Report ยอดขาย หรือเอกสารต่างๆ สนับสนุนฝ่ายขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 
 

Read More

เจ้าหน้าที่งานกรมธรรม์

ลักษณะการทำงาน :
- จัดทำข้อมูลกรมธรรม์และแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์
- จัดทำข้อมูลเอกสารสลักหลัง
- จัดทำข้อมูลและรายงานประจำเดือน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Read More

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )

 
รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย โดยฟังไฟล์เสียงว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดหรือไม่
- วิเคราะห์การสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้า
- สรุปและเขียนข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องการให้แก้ไขงาน(Investigate) ได้รู้เรื่องและกระชับ
 

 

Read More

Develop Software


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของผู้ใช้และตีออกมาเป็นคุณลักษณะของแอ็พพลิเคชันได้
 • ทำงานร่วมกับทีม IT เพื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับแอพพลิเคชันใหม่
 • ออกแบบ program spect ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
 • ดำเนินการทดสอบ Integration ก่อนการติดตั้งขึ้นใช้งานจริง
 • แก้ไขปัญหาและแก้ปัญหา bug ของแอพพลิเคชัน
 • ประเมินแอ็พพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อทำการโปรแกรมปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่
 
 

Read More

Infrastructure Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • มอนิเตอร์ระบบภายต่างๆ ภายในห้องดาต้าเซนเตอร์ให้พร้อมใช้งาน.
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและดาต้าลิงค์ระหว่างคู่ค้าให้พร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบคู่สายและอุปกรณ์โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
 • รับแจ้งปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • จัดทำแผนสำรองอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนกำลังคนของทุกฝ่าย
 • ประสานงานและ/หรือดำเนินการขอใบเสนอราคาอุปกรณ์ต่างๆ
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาจาก ผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จ

Read More

Information Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รับ-ส่งข้อมูลประจำวันให้คู่ค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์เมตและข้อมูล ก่อนที่จะส่งข้อมูลออก-นำข้อมูลเข้าระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน
 • ประสานงานกับคู่ค้าในการติดตามข้อมูลต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์ และรายเดือน ตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
 
 

Read More

Application Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รวบรวมความต้องการในการใช้งานแอพพิเคชั่นจากผู้ใช้
 • วิเคราะห์และจัดทำสรุปความต้องการเพื่อนำส่งให้ทีมพัฒนาแอพพิเคชั่น
 • จัดทำแบบจำลองข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรมตามเงื่อนไข
 • ดำเนินการทดสอบโปรแกรมตามแผนงาน
 • อัพเดตและแจ้งผลการทดสอบให้กับทีมพัฒนารับทราบ
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามแผนงาน
 • สนับสนุนทีมในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นเพื่อการทดสอบของผู้ใช้งาน
 • สนับสนุนทีมในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นใช้งานจริง
 • เฝ้าติดตามผลการใช้งานหลังการติดตั้งโปรแกรม
 • แนะนำและสอนการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • รับแจ้งปัญหาจากการใช้งานประจำวัน
 

Read More

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ลักษณะการทำงาน :      
1. ให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางโทรศัพท์
2. โน้มน้าวการถือกรมธรรม์ของบริษัท
3. ดูแลและจัดการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 
 

Read More