54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Infrastructure Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • มอนิเตอร์ระบบภายต่างๆ ภายในห้องดาต้าเซนเตอร์ให้พร้อมใช้งาน.
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและดาต้าลิงค์ระหว่างคู่ค้าให้พร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบคู่สายและอุปกรณ์โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน
 • รับแจ้งปัญหาในการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • จัดทำแผนสำรองอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนกำลังคนของทุกฝ่าย
 • ประสานงานและ/หรือดำเนินการขอใบเสนอราคาอุปกรณ์ต่างๆ
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาจาก ผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จ
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง; ด้าน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการระบบ Virtual Machine
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Cloud Platform Architecture
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ใส่ใจรายละเอียดและทักษะในการจัดการเวลา

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม