54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Information Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รับ-ส่งข้อมูลประจำวันให้คู่ค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์เมตและข้อมูล ก่อนที่จะส่งข้อมูลออก-นำข้อมูลเข้าระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน
 • ประสานงานกับคู่ค้าในการติดตามข้อมูลต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์ และรายเดือน ตามแผนงาน
 • จัดทำรายงานข้อมูลตามที่ผู้ใช้ร้องขอ
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี เช่น MS SQL
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ใส่ใจรายละเอียดและทักษะในการจัดการเวลา
 

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม