54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Application Support


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รวบรวมความต้องการในการใช้งานแอพพิเคชั่นจากผู้ใช้
 • วิเคราะห์และจัดทำสรุปความต้องการเพื่อนำส่งให้ทีมพัฒนาแอพพิเคชั่น
 • จัดทำแบบจำลองข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรมตามเงื่อนไข
 • ดำเนินการทดสอบโปรแกรมตามแผนงาน
 • อัพเดตและแจ้งผลการทดสอบให้กับทีมพัฒนารับทราบ
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามแผนงาน
 • สนับสนุนทีมในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นเพื่อการทดสอบของผู้ใช้งาน
 • สนับสนุนทีมในการติดตั้งโปรแกรมขึ้นใช้งานจริง
 • เฝ้าติดตามผลการใช้งานหลังการติดตั้งโปรแกรม
 • แนะนำและสอนการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • รับแจ้งปัญหาจากการใช้งานประจำวัน
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี เช่น MS SQL
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ใส่ใจรายละเอียดและทักษะในการจัดการเวลา

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม