54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Career 1

Develop Software


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของผู้ใช้และตีออกมาเป็นคุณลักษณะของแอ็พพลิเคชันได้
 • ทำงานร่วมกับทีม IT เพื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับแอพพลิเคชันใหม่
 • ออกแบบ program spect ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
 • ดำเนินการทดสอบ Integration ก่อนการติดตั้งขึ้นใช้งานจริง
 • แก้ไขปัญหาและแก้ปัญหา bug ของแอพพลิเคชัน
 • ประเมินแอ็พพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อทำการโปรแกรมปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษาโปรแกรมได้เช่น VB, VB .net
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี เช่น MS SQL
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างแอพพลิเคชัน จะได้รับการพิจารณา
 • มีความเข้าใจในหลักการออกแบบซอฟต์แวร์และหลักการเขียนโปรแกรม
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ใส่ใจรายละเอียดและทักษะในการจัดการเวลา
 

Share this post :

APPLY FORM

ขอข้อมูลเพิ่มเติม