54 BB Building, 5th Floor,
Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,
Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

Develop Software

Develop Software


หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของผู้ใช้และตีออกมาเป็นคุณลักษณะของแอ็พพลิเคชันได้
 • ทำงานร่วมกับทีม IT เพื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับแอพพลิเคชันใหม่
 • ออกแบบ program spect ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสร็จภายในกำหนดเวลา
 • ดำเนินการทดสอบ Integration ก่อนการติดตั้งขึ้นใช้งานจริง
 • แก้ไขปัญหาและแก้ปัญหา bug ของแอพพลิเคชัน
 • ประเมินแอ็พพลิเคชันที่มีอยู่เพื่อทำการโปรแกรมปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติใหม่
 
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษาโปรแกรมได้เช่น VB, VB .net
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี เช่น MS SQL
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างแอพพลิเคชัน จะได้รับการพิจารณา
 • มีความเข้าใจในหลักการออกแบบซอฟต์แวร์และหลักการเขียนโปรแกรม
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ใส่ใจรายละเอียดและทักษะในการจัดการเวลา
 

Share this post :

APPLY FORM

ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าฯ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ/และ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ สามารถใช้ในการติดต่อกับข้าพเจ้าฯ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้าที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า
 แจ้งให้เราติดต่อกลับ