54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

หน้าหลัก»ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม กรุณาอย่าเข้าเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล เนื้อหา บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงโดยเจ้าของเป็นครั้งคราวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลิตภัณฑ์และบริการ เนื้อหา และซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้เช่นกัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถูกเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่ง”ไอ-ไดเร็คท์” สนับสนุนให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งาน โปรดติดต่อหา”ไอ-ไดเร็คท์” ทางโทรศัพท์ 02-090-1823-5 หรืออีเมล์ customercare@idirectbroker.com

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง เนื้อหา เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าและซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ไอ-ไดเร็คท์”

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้และสั่งพิมพ์เป็นสำเนาถาวรสำหรับการใช้งานส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ทำลายและไม่ลบหรือดัดแปลงลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายใดๆ (เช่นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ) ที่อยู่ในข้อมูล ท่านไม่อาจทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ (เพื่อค่าตอบแทนหรืออื่นๆ) ถ่ายทอด แสดงผล ประกอบ สร้างใหม่ นำกลับมาใช้ใหม่ ประกาศ จัดพิมพ์ อนุญาต แยกส่วนเนื้อหา ดาวน์โหลด เก็บเพื่อใช้ภายหลัง สร้างงานลอกเลียนแบบ ส่งผ่าน หรือ จำหน่าย ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงข้อความ ภาพ เสียง และภาพทุกประเภท โดยปราศจากหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของหรือบุคคลภายนอกผู้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่ในกรณีที่ “ไอ-ไดเร็คท์” ได้ระบุให้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขฉบับนี้ ห้ามมิให้ท่านหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน นำเนื้อหารวมทั้งภาพไปใช้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากเจ้าของ การนำข้อความหรือภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการประชาสัมพันธ์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์”

“ไอ-ไดเร็คท์” อนุญาตโดยมีข้อจำกัดให้เจ้าของเว็บไซต์อื่นเชื่อมโยงเว็บไซต์ของตนเองไปยังเว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์”โดยไม่จำกัดเพียงเจ้าของเว็บไซต์รายใดรายหนึ่ง การเชื่อมโยงดังกล่าวท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสายโทรศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยง การตัดสินใจ และค่าใช้จ่ายของท่านเอง เจ้าของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนการกำหนดค่าการเข้าถึงของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น“ไอ-ไดเร็คท์”จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้อง การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีการรับประกัน

“ไอ-ไดเร็คท์”นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้“ไอ-ไดเร็คท์” จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ “ไอ-ไดเร็คท์”ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่เป็นอยู่” หรือ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และ“ไอ-ไดเร็คท์”ปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเป็นนัยว่าขายได้หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ “ไอ-ไดเร็คท์” ไม่รับรองว่าเนื้อหาและซอฟต์แวร์นั้นถูกต้อง ตรงเวลา ต่อเนื่อง ไม่มีไวรัส หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

“ไอ-ไดเร็คท์” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แม้ว่า “ไอ-ไดเร็คท์” จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่า จะมีค่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

อนึ่ง “ไอ-ไดเร็คท์”ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยประเภทต่างๆที่ได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ IDIRECTBROKER.COM ได้รับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่รับใบอนุญาตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว “ไอ-ไดเร็คท์” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเว็บไซต์นี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอจาก“ไอ-ไดเร็คท์”เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากท่านแสดงว่าเป็นข้อเสนอจากท่านซึ่ง”ไอ-ไดเร็คท์” อาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปดำเนินการเมื่อ”ไอ-ไดเร็คท์” ได้รับข้อเสนอนั้นๆ

หลังจากท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและคาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีพร้อมใช้งานสำหรับท่านและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการซื้อของท่านอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ“ไอ-ไดเร็คท์”

การใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเป็นสำคัญ

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ไอ-ไดเร็คท์” มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าทำธุรกรรมกับทาง “ไอ-ไดเร็คท์” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ “ไอ-ไดเร็คท์”ได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลจำเป็นนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดี ให้ท่านได้รับข้อมูลและระดับการบริการที่ตรงต่อความต้องการ เหมาะสมและรวดเร็วให้มากที่สุด รวมทั้ง “ไอ-ไดเร็คท์” อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการส่งข้อเสนอและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมให้กับท่าน

“ไอ-ไดเร็คท์” ใช้มาตรฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อให้ท่านมั่นใจในการใช้เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านหรือข้อมูลใดๆที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • “ไอ-ไดเร็คท์”ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตามประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้“ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการประกันภัย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บจากท่านได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเกิด รายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ (เช่น เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) และข้อมูลสำคัญสำหรับการรับประกันภัย เช่น ประวัติสุขภาพ อาชีพ และการขับขี่ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้เอาประกันในกรมธรรม์ที่ท่านสมัครให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน หรือ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ไม่ว่าเพื่อการอ่าน ค้นหา ดาวน์โหลดข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ระบบจะทำการบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อการจัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอบริการที่ถูกต้องให้กับท่าน

นอกจากนี้ ระบบจะเก็บข้อมูลทั่วไป (เช่น เลขที่ไอพีแอดเดรสของท่าน) ซึ่งจะไม่ได้ระบุว่าเป็นท่านอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยในการประเมินและปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ต่อไป

“ไอ-ไดเร็คท์” อาจใช้บริษัทผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งจากภายนอก เพื่อช่วยในการดูแลเว็บไซต์ แก้ไขปัญหา และเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ