54 BB Building, 5th Floor,
Room 3501-3502 and Floor 6, Room 3602,
Sukhumvit 21 (Asoke), Khlong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

หน้าหลัก»ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

Terms and conditions of use

Please read these terms carefully. If you do not accept and agree to be bound by any terms or conditions, please do not access this website or any information, content, services or software on this website. Your access and use of this website constitutes your acceptance and consent to be bound by the terms and conditions set out below. These Terms of Use may be changed, modified, amended, or updated by the owner from time to time without notice. By any new products and services, content, and software added to this website Will also be governed by these Terms of Use Which is effective from the date added However, unless otherwise specified Which "I-Direct" encourages you to visit the website from time to time to keep track of changes and new information that occurs.

If you need to ask more about the terms of use Please contact "I-Direct" by phone 02-700-5222 or email customercare@idirectbroker.com.

Copyright and intellectual property protection

Unless otherwise specified, the content of trade marks, service marks All trade names and software displayed on this website are copyrighted work and intellectual property of I-Direct Insurance Brokers Limited. In this agreement, it is called "I-Direct"

You can download information from this website and print it as a hard copy for personal use. Provided that you must not destroy and not remove or modify copyright Or any mark (Such as trademarks, patents, etc.) contained in the information You may not modify, modify, modify, copy, distribute (for compensation, etc.), broadcast, display, reproduce, reuse, republish, publish, permit, disassemble, download, archive for later use. Create derivative works, transmit or transmit any information or content obtained from this website Whether in whole or in part Which includes text, images, audio, and all types of images Without a prior consent letter from the owner or a third party who provided relevant information Except in the case that "I-Direct" is expressly specified otherwise in these terms. Do not allow you or a person authorized by you Use content including images. Except in the case of specific permission from the owner Using unauthorized content or images is a violation of copyright laws. Trademark law Privacy and law protection rights of public relations

Linking to the "I-Direct" website

"I-Direct" is allowed, with restrictions allowing other website owners to link their websites to the "I-Direct" website, not limited to just one website owner. You are responsible for the preparation and maintenance of various hardware, software, and telephone lines. That is necessary for accessing and using this website at your own risk, decision and expense. The owner reserves the right to change the access settings of this website at any time without having to give advance notice.

Links to other websites

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ดังนั้น“ไอ-ไดเร็คท์”จึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้อง การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

ไม่มีการรับประกัน

“ไอ-ไดเร็คท์”นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏหรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้“ไอ-ไดเร็คท์” จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบเพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ “ไอ-ไดเร็คท์”ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะกับกาลเวลาหรือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและปราศจากไวรัส “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่เป็นอยู่” หรือ “ตามลักษณะที่มีอยู่” และ“ไอ-ไดเร็คท์”ปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเป็นนัยว่าขายได้หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดๆ “ไอ-ไดเร็คท์” ไม่รับรองว่าเนื้อหาและซอฟต์แวร์นั้นถูกต้อง ตรงเวลา ต่อเนื่อง ไม่มีไวรัส หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รับรองว่าปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

“ไอ-ไดเร็คท์” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตลอดจนความเสียหาย สูญหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ แม้ว่า “ไอ-ไดเร็คท์” จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่า จะมีค่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

อนึ่ง “ไอ-ไดเร็คท์”ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆด้วย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยประเภทต่างๆที่ได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์ IDIRECTBROKER.COM ได้รับประกันภัยจากบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่รับใบอนุญาตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว “ไอ-ไดเร็คท์” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเว็บไซต์นี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอจาก“ไอ-ไดเร็คท์”เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากท่านแสดงว่าเป็นข้อเสนอจากท่านซึ่ง”ไอ-ไดเร็คท์” อาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปดำเนินการเมื่อ”ไอ-ไดเร็คท์” ได้รับข้อเสนอนั้นๆ

หลังจากท่านส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและคาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีพร้อมใช้งานสำหรับท่านและข้อเสนอของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการซื้อของท่านอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของ“ไอ-ไดเร็คท์”

การใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเป็นสำคัญ

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ไอ-ไดเร็คท์” มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าทำธุรกรรมกับทาง “ไอ-ไดเร็คท์” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ “ไอ-ไดเร็คท์”ได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลจำเป็นนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดี ให้ท่านได้รับข้อมูลและระดับการบริการที่ตรงต่อความต้องการ เหมาะสมและรวดเร็วให้มากที่สุด รวมทั้ง “ไอ-ไดเร็คท์” อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการส่งข้อเสนอและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมให้กับท่าน

“ไอ-ไดเร็คท์” ใช้มาตรฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อให้ท่านมั่นใจในการใช้เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” “ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านหรือข้อมูลใดๆที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • “ไอ-ไดเร็คท์”ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตามประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้“ไอ-ไดเร็คท์”จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการประกันภัย

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บจากท่านได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเกิด รายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ (เช่น เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) และข้อมูลสำคัญสำหรับการรับประกันภัย เช่น ประวัติสุขภาพ อาชีพ และการขับขี่ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้เอาประกันในกรมธรรม์ที่ท่านสมัครให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน หรือ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ไม่ว่าเพื่อการอ่าน ค้นหา ดาวน์โหลดข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ระบบจะทำการบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อการจัดทำใบเสนอราคาและนำเสนอบริการที่ถูกต้องให้กับท่าน

นอกจากนี้ ระบบจะเก็บข้อมูลทั่วไป (เช่น เลขที่ไอพีแอดเดรสของท่าน) ซึ่งจะไม่ได้ระบุว่าเป็นท่านอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยในการประเมินและปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์ของ“ไอ-ไดเร็คท์” ต่อไป

"I-Direct" may use an external web hosting company. To help maintain the website, fix problems and collect general information to evaluate the effectiveness of online marketing

 แจ้งให้เราติดต่อกลับ